Co jsou dílčí projekty

Dílčí projekty NCK MATCA slouží k realizaci inovačních a výzkumných záměrů Centra. Projekty jsou schvalovány Radou a spolupracují na nich členové konsorcia. Formulaci projektů koordinuje Hlavní manažer, který zároveň dohlíží na jejich plnění. Výstupy projektu mohou sloužit jak členům konsorcia, tak externím institucím.

Přestože návrhy projektů prochází důkladným hodnotícím a schvalovacím řízením, dovolují mechanismy Centra jejich prakticky okamžité spuštění. To NCK MATCA umožňuje reagovat na nově vzniklé požadavky z průmyslu velice operativně.

Ekonomická i společenská zodpovědnost

Témata, která dílčí projekty NCK MATCA naplňují, vychází nejenom z poptávky ekonomické, ale i společenské. Centrum se tedy nezaměruje pouze na ekonomicky nejatraktivnější fáze produktového cyklu, nýbrž se hlásí i k odpovědnosti za terminální fázi produktového cyklu, kdy je dosloužilé výrobky potřeba bezpečně zpracovat. Vývojové projekty proto pokrývají celý životní cyklus výrobku:

 1. Chytrý návrh výrobku včetně odladění a otestování v předvýrobní fázi.
 2. Efektivní výroba zodpovědná ke zdrojům a životnímu prostředí.
 3. Opravy výrobku a obnova funkčních vlastností, prodlužující setrvání výrobku v aktivní fázi.
 4. Bezpečná a ekologická likvidace odpadů.
Dílčí projekty NCK MATCA pokrývají všechny čtyři fáze životního cyklu výrobku od chytrého návrhu, přes zodpovědnou výrobu, opravy až po bezpečnou likvidaci.

V praxi realizované dílčí projekty zahrnují například následující témata:

 • Rozvoj 3D tisku a rozšiřování jeho použitelnosti v různých odvětvích.
 • Rozvoj moderních povlakovacích technologií s cílem zvýšit užitnou hodnotu namáhaných dílů a nahradit neekologické výrobní procesy.
 • Aplikace laserových úprav povrchu s cílem prodloužení životnosti namáhaných dílů.
 • Rozvoj pokočilých výrobních metod přesného strojírenství s vysokou efektivitou využití vstupních surovin.
 • Vývoj metody zpracování nebezpečného odpadu.

Příprava dílčího projektu

V průběhu příprav je projektový záměr konzultován s Hlavním manažerem. Cílem je:

 • Soulad s celkovým směřováním Centra
 • Maximální synergie jednotlivých projektů a předcházení paralelnímu řešení podobných témat
 • Identifikace vhodných partnerů a uživatelů výstupů projektu
 • Efektivní vynakládání finančních prostředků

Vysoká úroveň projektových žádostí usnadňuje a zrychluje hodnotící a schvalovací proces. Výsledná projektová žádost obsahuje:

 • Návrh projektu včetně rozpočtu, řešitelského týmu, popisu výstupů a harmonogramu řešení
 • Průzkum trhu
 • Analýzu rizik a SWOT
 • Životopis hlavního řešitele

Hodnotící a schvalovací proces

Hodnotící a schvalovací proces má několik stupňů. Projektová žádost je postoupena Radě, která zvolí radního zpravodaje, jemuž je po dobu hodnocení dílčí projekt přidělen. Radní zpravodaj zajistí technické posudky projektu od dvou oponentů, z nichž alespoň jeden nesmí být v pracovněprávním vztahu s žádným členem konsorcia. V případě protichůdného vyznění posudků osloví radní zpravodaj dalšího technického oponenta. Další posudek je finanční, prováděný zástupcem Fyzikálního ústavu coby hlavního řešitele projektu NCK, zodpovědného za podporu poskytnutou TA ČR. Na základě těchto posudků vypracuje radní zpravodaj závěrečnou zprávu, v níž Radě doporučí schválení či zamítnutí projektové žádosti.

Hodnotící proces návrhů dílčích projektů
Přestože je hodnotící proces projektové žádosti důkladný a zevrubný, umožňuje NCK MATCA prakticky okamžité spuštění dílčího projektu.

Po schválení projektu Radou je projektová žádost i s oponentními posudky a zprávou radního zpravodaje postoupena Technologické agentuře České republiky, která podporu dílčího projektu potvrdí nebo zamítne.