Technologický rozvoj

Mezi hlavní aktivity NCK MATCA patří rozvoj tří hlavních technologií, jejichž zvládnutí bude z ekonomického i bezpečnostního hlediska nabývat strategického významu:

 • Aditivní technologie (3D tisk)
 • Plazmatické technologie
 • Lasery a optika

Současně dochází v Centru k i rozvoji a propojování návazných témat a to jak tradičních, tak těch, která postupně začínají nabývat na důležitosti:

 • Materiálový výzkum
 • Počítačové simulace
 • Analytické metody
 • Digitalizace
Hlavní obory NCK MATCA: Aditivní výroba, plazmatické technologie, lasery a optika, materiálový výzkum, pořítačové simulace, analytické metody a digitalizace.
Po technologické stránce NCK MATCA pokrývá aditivní, plazmatické a laserové technologie, materiálový výzkum, počítačové simulace, analytické metody a digitalizaci.

Aplikovaný výzkum ve zmíněných oblastech probíhá jak formou dílčích projektů NCK MATCA, tak v rámci dalších programů Technologické agentury České republiky, ostatních poskytovatelů či formou smluvního výzkumu.

Výzkumné aktivity Centra pokrývají ale výrazně širší spektrum, než pouze aplikovaný výzkum. Klíčovým je zde zejména široký rozvoj v oblasti základního výzkumu, poskytující hluboké znalosti fyzikálních jevů, na kterých jsou aplikace postaveny. Díky tomuto tandemu NCK MATCA pokrývá celý výzkumný proces od popisu fyzikální podstaty, přes unikátní patenty, schopnost návrhu technologie na míru až po stavbu prototypu či ve spolupráci s ostatními partnery certifikaci hotového přístroje.

Rozvoj vztahů uvnitř Centra i mimo něj

Centrum velice efektivně napomáhá i k rozvoji a upevňování vztahů mezi institucemi. Vztahy mezi členskými institucemi se snažíme budovat ve čtyřech fázích:

 1. K navazování nových vztahů slouží pravidelné prezentace možností a potřeb jednotlivých subjektů na Valných hromadách či v jednotlivých členských institucích.
 2. Separátní jednání, kde je na základě tematického a zájmového průniku formulován způsob budoucí spolupráce a její výstupy.
 3. Upevnění vztahů formou spolupráce na dílčím projektu NCK MATCA, jiném grantovém či smluvním projektu.
 4. Zajištění nejefektivnější možné spolupráce a personální provázání zapojených institucí.
Čtyři fáze spolupráce v NCK MATCA
Jednotlivé fáze prohlubování spolupráce v NCK MATCA: Prezentace zájmových témat, nalezení průniku a formulace cílů, spolupráce na projektu, personální propojení.

Centrum je ale otevřeno spolupráci zahrnující i nečlenské instituce. Běžně probíhají jednání s externími zájemci o služby NCK MATCA. Důkazem zájmu nečlenských institucí i naší otevřenosti je i úspěšné přijetí pěti nových členů konsorcia, které průběžně probíhalo od založení Centra v roce 2019 až po současnost.

Společenský rozvoj

Další, neméně významné aktivity NCK MATCA pokrývají společenský rozvoj se zaměřením jak na širokou veřejnost, tak i na věděckou komunitu. Za dobu existence Centra se například členům NCK MATCA podařilo uspořádat dvě mezinárodní vědecké konference:

Mezi aktivitami Centra jsou i pravidelné popularizační aktivity určené široké veřejnosti rozšiřující povědomí o vědě a inovacích. Dalším důležitým úkolem je také práce se studenty a to jak univerzitními, tak i středoškolskými.