Meshing

Pro analýzu (příp. optimalizaci) MKP je třeba na daném díle (dílech) vytvořit síť. Parametry (zejména velikost a typ sítě) závisí hlavně na tvaru součásti a typu analýzy. Obecně lze sítě MKP rozdělit na 1D (vhodné pro nosníky, trubky, …), 2D (vhodné pro plechové součásti, tenkostěnné profily, …) a 3D (např. odlitky, výkovky, …). Na daném díle jsou vytvořeny elementy propojené uzly, které diskrétně popisují geometrii dílu. Většina meshovacích nástrojů umožňuje generovat elementy lineární, ale také elementy 2. řádu (kvadratické) nebo P-elementy (popis tvaru polynomem vyššího řádu). Vše záleží na typu úlohy a možnostech použitého řešiče.

Software pro vytvoření sítě většinou používá více typů algoritmů, což umožňuje uživateli zvolit pro něho nejvhodnější topologii sítě. Uživatel má možnost ovlivnit rozložení elementů a polohu uzlů, aby dosáhl žádané kvality sítě. Kvalita sítě pak přímo ovlivňuje kvalitu výsledků MKP analýzy. Pro kontrolu kvality sítě je k dispozici řada různých kritérií, na prvním místě minimální a maximální rozměr elementů, dále kontrola poměru velikosti stran elementu, zkosení, zborcení elementů, atd. Dále je možné prověřit integritu sítě, kontrolovat případnou přeurčenost elementů, atd.